Przejdź do treści

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „POKOLENIA POKOLENIA” zostało powołane przez osoby mające wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą na polu zarówno charytatywnym jak i społecznym. Forma i struktura Stowarzyszenia dają możliwość systematycznej realizacji zadanych sobie celów przystosowanych do oczekiwań młodych.

Wiodącym projektem są organizowane Bale Debiutantów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Ponad dwadzieścia pięć lat działalności potwierdza potrzebę przekazywania, z pokolenia na pokolenie,  podstawowych i niepodważalnych wartości, przypominania o kanonach postawy moralnej  i obywatelskiej, oraz krzewienia tradycji związanych z kulturą obycia. Rozumiejąc, że sama wiedza teoretyczna nie jest  wystarczająca, kładą nacisk na praktyczne, bogate w symbole metody przekazywania dziedzictwa. Ponadto w czasach naznaczonych migracją, podtrzymywanie więzi z rodzimymi tradycjami staje się kluczowe, nawet dla osób żyjących z dala od ojczyzny.

Aspekt charytatywny Stowarzyszenia, polegający na zbieraniu funduszy na projekty humanitarne w kraju i za granicą, silnie motywuje też młode pokolenie, zwiększając ich chęć do wspόłdziałania. Stowarzyszenie „POKOLENIA POKOLENIA” współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w celu realizacji swojej misji, zyskując rόżnorodne wsparcie dla swoich celów i projektów.

Jolanta Mycielska

Prezes Stowarzyszenia „POKOLENIA POKOLENIA”